Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma koostuu hallintotieteiden kandidaatin (180 op) ja hallintotieteiden maisterin (120 op) tutkinnoista.

 

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto

Kandidaatin tutkinto koostuu yhteisistä opinnoista (35-40 op), perus- ja aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista. Yhteiset opinnot koostuvat kieli- ja viestintäopinnoista, orientoivista opinnoista, tietotekniikkakurssista sekä tieteentekemiseen valmistavista kursseista. Perusopinnot (30 op) koostuvat kunkin opintosuunnan johdantokursseista sekä opintojaksosta ”Ajankohtaiset ilmiöt hallintotieteissä”. Aineopinnot (30-60 op) koostuvat opiskelijan valitseman opintosuunnan opintojaksoista. Lisäksi tutkintoon kuuluu valinnaisia opintoja 50-80 op: ne voivat olla vaikka jonkun muun tutkinto-ohjelman opintoja, JOO-opintoja tai toisen opintosuunnan aineopintoja.

Hallintotieteissä opintosuuntaan hakeudutaan syksystä 2016 alkaen pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden syksynä. Mikäli johonkin opintosuuntaan on enemmän hakijoita kuin paikkoja, käytetään hakijoiden karsimisessa vertailulukua. Vertailuluku saadaan kertomalla suoritettujen opintojaksojen painotettu keskiarvo opintopisteiden määrällä.

 

Hallintotieteiden maisterin tutkinto

Maisteriopintosuuntien opinnot koostuvat syventävistä opinnoista (45 op), pro gradu -tutkielmasta (40 op) sekä maisteriopintojen valinnaisista opinnoista (35 op). Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman maisterin tutkinnon opintoihin kuuluu lisäksi pakollinen harjoittelu (10 op).

 

Hyödyllistä tietoa