Hallintotieteen opintosuunnan tentit

Hallintotieteen opintosuunnan tentit 1.8.2012 alkaen

HALHAP01 – Johdatus hallintotieteeseen
HALHAA12 – Julkinen hallinto ja politiikka
HALHAA13 – Henkilöstön johtaminen
HALHAA14 – Hyvä hallinto ja valtion rakentaminen
HALHAA15 – Organisaatioiden muutos ja kehittäminen
HALHAA16 – Julkisten palvelujen johtaminen

 

Hallintotieteen vanhat tentit

 

HALHAP01 – Johdatus hallintotieteeseen

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 25.2.2019
Kysymykset: Virtanen & Stenvall: Innovatiivisuuden johtaminen julkisissa organisaatioissa. Vartola: Byrokratiateorian pääpiirteet ja keskeiset olosuhteet byrokratian kehittymiselle (tms.).

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 12.11.2018
Kysymykset: Understanding Public Administration: Esittele neljä regimetyyppiä. Näkökulmia Byrokratiaan: Mistä lähtökohdista ja millä tavoin Suomen hallintoa pyrittiin uudistamaan 1990-luvulla?

Tentin tyyppi Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 23.4.2016
Tentaattori Jari Stenvall
Kysymykset

1. Virtanen & Stenvall: Mitä on laatu ja laatujohtaminen?
2. Harisalo: Toimintaympäristön ymmärtämisen merkitys ja siihen liittyvät teoriat
3. Vartola: julkishallinnon uudistuksia 1900-luvulla?

Tentin tyyppi Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 25.2.2016
Tentaattori Jari Stenvall
Kysymykset

1. Virtanen & Stenvall: Mitä on laatu ja laadun johtaminen?
2. Vartola: Hyvä ja pätevä virkamies hallintotieteellisessä ajattelussa.
3. Harisalo: Ihmissuhdekoulukunta.

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 23.2.2015
Kysymykset
1. NPM?
2. Organisaatiokulttuuria kuvaavat oleelliset käsitteet?
3. Yhteiskuntavastuu ja etiikka?

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä
Kysymykset
1. Mistä valtiossa ja oikeusvaltiossa on kyse?
2. Toimintaympäristön merkitys ja siihen liittyvät teoriat.
3. Kulttuurierojen merkitys johtamiselle.

Tentin tyyppi – Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 2.1.2013

 • Vartola: Oikeusvaltio?
 • Harisalo: Mitä rationaalisuus, rajoitettu rationaalisuus ja inkrementaalisuus (margniaalisuus) tarkoittavat päätöksenteon teoriassa?
 • Peltonen: Peltonen esitteli byrokratian uusia muotoja. Pohdi nykyaikaisen byrokratian ilmentymiä.

 

HALHAA12 – Julkinen hallinto ja politiikka

Tentin tyyppi – Luentotentti, kirjatentti
Tentin päivämäärä – 24.11.2017
Tentaattori – Paula Rossi
Kysymykset
Luennot: Kuvaa ja pohdi, mitä julkishallinnon muutos tarkoittaa kansalaisten näkökulmasta.
Kirja: Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan hallinnon uudistamisesta?

Tentin tyyppi – Luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 02.11.2017
Tentaattori – Paula Rossi
Kysymykset
Luennot: Miten hallintaan siirtyminen vaikuttaa politiikan käsittämiseen
Kirja: Kerro pääpiirteittäin Suomen julkisen hallinnon kehitysvaiheet.

Tentin tyyppi – Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 19.02.2013
Tentaattori – Risto Harisalo
Kysymykset
Pohdi kirjoittajien näkemyksiä demokratiasta, sen mahdollisuuksista ja ongelmista. Pohdi myös suomalaista demokratiaa toimintana ja itseisarvona.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 26.2.2014
Tentaattori – Jari Stenvall
Kysymykset
Petri Virtasen osuus: (vastaa toiseen kysymykseen)
1. Vaihtoehto:
Kuntarakennetta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon järjestämismallia uudistetaan Suomessa parhaillaan – miten uudistuksia on perusteltu ja millaiseen ratkaisuun ollaan päätymässä?
2.Vaihtoehto:
Asiakaskeskeisyydestä asiakaslähtöisyyteen julkisten palvelujen kehittämisessä – mitä tämä muutos tarkoittaa palvelujen käyttäjän kannalta?

Jari Stenvall osuus: (vastaa toiseen)
1. Vaihtoehto:
Minkälaiset toimintaympäristöön liittyvät kehityspiirteet ovat viime aikoina luentojen perusteella lisänneet julkisen sektorin uudistamistarpeita?
2.Vaihtoehto:
Pohdi sitä, miten suuriruhtinaskunnan ajalla kehittyvät piirteet näkyvät yhä tämän päivän julkisessa hallinnossa. Pohdi lyhyesti myös sitä, kuinka tärkeä on historiallisen kehityksen ymmärtäminen nykyisen hallinnon toiminnan kannalta ja perustele vastauksesi.

 

HALHAA13 – Henkilöstön johtaminen

 

Tentin tyyppi – Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 27.6.2013
Tentaattori – Klaus af Ursin
Kysymykset
Vain yhteen kysymykseen vastataan.

 1. Minkälaisia erilaisia kuormitustekijöitä työssä on?
 2. Pilvipalvelut nopeuttavat organisaatioiden toimintaa ja mm. vähentävät IT-ammattilaisten tarvetta. On luotava uudenlainen ”pilvikulttuuri” (Deloitten Human Capital Trends 2012 -raportti). Millainen tällainen uusi organisaatiokulttuuri voisi olla, ja miten HR-ammattilaiset voisivat sitä edistää?

 

HALHAA14 – Hyvä hallinto ja valtion rakentaminen

 

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 26.4.2013
Tentaattori – Mohammed Asaduzzaman
Kysymykset
Briefly answer 5 of the 7 questions.

 1. How do you distiguish the terms ”Government” and ”Governance”?
 2. What are the characteristics of poor governance in the developing countries?
 3. Discuss the resistance to admistrative reform in Finland
 4. Discuss the different forms of decentralization
 5. Does civil society matter for ensuring good governance in both developed and developing countries?
 6. Discuss the role of NGOs in the development of South (=developing countries)
 7. Discuss the problems of governance in Finland

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 10.3.2014
Tentaattori – Jari Stenvall
Kysymykset
Vastaa molempiin kysymyksiin:
1) Julkinen hallinto rakentuu vuorovaikutuksen kautta. Mitä tämä mielestäsi luentojen perusteella tarkoittaa? (Jari Stenvall luennot)

2) Miten yhteiskunnalliset ongelmat tulevat ratkaistuksi julkisen politiikan keinoin? Pohdi vastauksessasi ilkeiden yhteiskunnallisten ongelmien problematiikkaa ja sitä, miten hallinnon rakenne mukailee yhteiskunnallisia ongelmia. (Petri Virtasen luennot)

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 1.4.2014
Tentaattori – Stenvall, Virtanen
Kysymykset
1.Mitä ovat julkisen hallinnon johtajan työn ominaispiirteet ja osaamisvaatimukset? (Pollit-van Thiel-Homburg (ed.): New public management in europe(2007))
2. Millainen on hyvä muutosjohtaja? (Stenvall-Virtanen: Muutosta johtamassa(2009))
3.Millä perusteella voidaan sanoa kuntarakenteen muutoksen olleen Suomessa valtiojohtoinen reformi?(Kunnallistieteellinen Aikakauskirja 3/2009)

HALHAA15 – Organisaatioiden muutos ja kehittäminen

 

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 9.2.2015
Tentaattori – Klaus Af Ursin
Kysymykset
1. Pohdi eri johtamismallien merkitystä organisaation kehittämisessä. Esittele muutamia malleja.

2. Millaisilla johtamismekanismeilla voidaan johtaa yhteistyöverkkoa joka pyrkii itseorganisoitumiseen ja innovaatioita tuottavaan emergenssiin?

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 3.12.2012
Tentaattori – Klaus af Ursin
Kysymykset
Vastaa molempiin kysymyksiin.
1. Organisaatiorakenne on riippuvainen työsuoritukseen tarvittavasta tiedosta. Mistä viimeksi mainitussa tapahtuvat vaihtelut johtuvat?
2. Organisaatioiden muutosdynamiikka systeemi-, kompleksisuus- ja kaaosteorioiden mukaisesti.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 10.12.2012
Tentaattori – Klaus af Ursin
Kysymykset
Luentotentin uusintakerran kysymykset muistin varassa toistettuna (ts. en takaa, että olivat sanatarkasti juuri tällaiset kysymykset):
1. Millä tavoin organisaatioiden voidaan sanoa olevan ”tulemisen tilassa” eli jatkuvassa muutoksen tilassa? Käytä kernaasti Sartren ryhmäteoriaa.
2. Mikä on henkilökohtaisen jakamisen (”sharing”) merkitys organisaatioiden muutoksessa?

Tentin tyyppi luentotentti
Tentin päivämäärä – 13.1.2014
Tentaattori – Klaus af Ursin
Kysymykset
1. Selvitä ja pohdi, mitä hyötyjä haetaan luotaessa moniammatillisia tiimejä. Pohdi myös, mitä riskejä tällaisiin tiimeihin liittyy.
2. Selvitä loose-tight -ajattelua ja ota siitä esimerkki. Selvitä myös, miten ajattelulla on selitetty organisaatiorakenteen yhteyttä organisaation menestymiseen.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 14.5.2014
Tentaattori – Klaus Af Ursin
Kysymykset
Vastaa molempiin tehtäviin. Molempien mentävä läpi.(kirjatenttiosuus)
2. pooli. (Uudistuminen sosiaalisena ja institutionaalisena
konstruktiona.) Organisaatiot pyrkivät ohjaamaan ryhmäkäyttäytymistä tavoitteiden kannalta toimivasti. Pohdi ja kerro esimerkkejä.
3. pooli. (Organisaatioiden systeeminen itseuudistuminen). Organisoitumisen haasteet kaaoksen ja järjestyksen(byrokratia) välillä. Kerro esimerkkejä ja käytä vähintään kahta artikkelia hyväksi.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 5.12.2014
Tentaattori – Klaus Af Ursin
Kysymykset
Ei sanatarkasti.
1) Oppivan organisaation käsite, oppivan organisaation tasot sekä luennoilla esitellyt mallit.
2) Organisaatioiden verkostoituminen, sen aiheuttamat mahdollisuudet ja haasteet ja koordinointimenetelmät (Mintzberg).

HALHAA16 Julkisten palvelujen johtaminen

Tentin tyyppi: Luentotentti
Tentin päivämäärä: 7.7.2018
Tentaattori: J. Stenvall
Kysymykset: Tehtävänäsi olisi kehittää asiakaslähtöisyyttä sekä palveluprosesseja ja niiden sujuvuutta. Mitä asioita painottaisit? Perustele vastauksesi.

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 28.9.2018
Tentaattori: Marjo Yli-Pärri
Kysymykset: 1. Pohdi kirjan artikkelien pohjalta julkisia palveluita ja kilpailun käsitettä liberalistisen näkökulman avulla. (kirja Sote-palvelut markkinoilla)
2. Kerro kirjan artikkelien pohjalta autenttisen johtamisen ulottuvuuksista. (kirja Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen)