Julkisen talousjohtamisen opintosuunnan tentit

Julkisen talousjohtamisen tentit 1.8.2012 alkaen

HALJTP01 – Julkisen sektorin instituutioiden talous
HALJTA02 – Julkisorganisaation talouden suunnittelu ja päätöksenteko
HALJTA03 – Julkisen talousjohtamisen informaatio
HALJTA04 – Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa
HALJTA05 – Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa
HALJTA21 – Sisäinen valvonta ja tarkastus
HALJTS02 – Tarkastusmenetelmäteoria
HALJTS03 – Julkiset rahoitusjärjestelmät

Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen sekä kunnallistalouden vanhat tentit

HALJTP01 – Julkisen sektorin instituutioiden talous

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 11.2.2014
Tentaattori – Anniina Autero
Kysymykset
1 Määrittele lyhyesti:
a) Rahaprosessi
b) Vaihtoehtoiskustannus
c) Julkisen talousjohtamisen syklimalli
d) Eurooppa 2020

2. Julkisen valinnan ja markkinavalinnan ero.

3. Vastaa yhteen seuraavista:
A) Mitä talouspainotteinen hallintotiede tarkoittaa? Mitä annettavaa talouspainotteisella hallinnon tutkimuksella on hallinnon tutkimukselle? ( Johanson, Jan-Erik, Oulasvirta, Lasse & Vakkuri, Jarmo (2011). Taloushallintotieteiden asema ja tulevaisuus)

B) Mitä julkisen talouden kestävyysongelma tarkoittaa? Mitä keskeisiä finanssipolitiikan sääntöjä Suomella on julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi? (Julkinen talous tienhaarassa – Finanssipolitiikan suunta 2010-luvulla”. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset. Helsinki: Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2010.)

C) Mitä kuntien talousinformaation tutkimusperinteitä artikkelissa jäsennetään? Mitä päätöksenteon tulkintaviitekehykset ovat?(Vakkuri, Jarmo 2009. Talousinformaatio kuntien ja kuntakonsernien päätöksenteossa – Mitä tiedetään, mitä ei tiedetä ja miten tutkimus voisi olla hyödyksi?)

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 22.10.2014
Tentaattori – Jarmo Vakkuri
Kysymykset
1. Määrittele tiivisti kaikki seuraavat käsitteet:
a) Päämies-agenttimalli
b) Julkisen talousjohtamisen mikrotaso
c) Julkisyksityinen toiminta
d) Voimavaralähtöinen strategia
e) Julkishallinnon vaikuttavuus

2. Vastaa kahteen seuraavista:
a) Valtiovarainministeriön Julkinen talous tienhaarassa- raportti analysoi julkisen talouden kestävyysvajeen ongelmaa, ja julkisten palvelujen tuottavuutta kyseisen ongelman ratkaisuna. Esimerkiksi sivulla 23 todetaan: ”Kuntien järjestämien vanhusväestön hoito- ja hoivapalvelujen työn tuottavuuskehitys on pitkään ollut pääosin negatiivista. Kehityssuunnan kääntäminen on yksi avaintekijöistä koko julkisen talouden kestävyysongelman ratkaisemisessa. Julkisten hyvinvointipalvelujen tuottavuuden kohottaminen on kuitenkin – tätä on syytä erityisesti korostaa – vaikeaa, kun vielä lisäksi palvelujen llaadun parantamiseen kohdistuu perusteltuja vaatimuksia. ”

Tehtävänäsi on jäsentää ajattelutavan merkitystä julkisten palvelujen kehittämisessä.

b) Mitä piirteitä viraston suhdeperusteiseen strategiaan kuuluu?

c) Miten julkinen arvo muodostuu?

 

 

HALJTA02 – Julkisorganisaation talouden suunnittelu ja päätöksenteko

 

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 1.12.2016
Tentaattori – Eija Vinnari
Kysymykset:

Vastaa kaikkiin allaoleviin kysymyksiin selkeästi ja kokonaisia lauseita käyttäen, ei ranskalaisin viivoin.

1. Mitä eroja on julkisen ja yksityisen sektorin taloussuunnittelulla ja budjetoinnilla?
2. Luentomonisteessa kerrotaan erilaisten vastuualueiden/yksiköiden budjetoinnista. Nimeä kolme julkisella sektorilla useimmin esiintyvää vastuutyyppiä ja vertaile niiden budjetointia.
3. Ollikaisen luennolla käsiteltiin EU:n taloussuunnittelua ja budjetointia. Näihin liittyy oleellisesti käsite Multiannual Financial Framework (MFF). Mitä se tarkoittaa ja miksi EU soveltaa sitä? Mikä on Eurooppa-neuvoston ja toisaalta Euroopan komission rooli MFF-budjetoinnissa?
4. Kuvaa tiiviissä muodossa kunnan talousarvion valmistelu- ja hyväksymisprosessin vaiheet (kuntaliiton ohje) sekä mainitse eri vaiheisiin liittyviä haasteita (Männikön ja Aaltosen luento).

 

HALJTA03 – Julkisen talousjohtamisen informaatio

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 13.3.2013
Tentaattori – Lotta-Maria Sinervo
Kysymykset:

  1. ”tieto” (selitä lyhyesti)
  2. accountability (selitä lyhyesti)
  3. ERP (selitä lyhyesti)
  4. Vihreä BKT (selitä lyhyesti)
  5. Hyvinvoinnin mittaaminen makro- ja mikrotasoilla
  6. Mitä Miller & Rose tarkoittavat hallinnallistumisella?
  7. Kassakirjanpito vs. suoriteperusteinen kirjanpito informaation lähteenä

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 14.2.2014
Tentaattori – Anniina Autero
Kysymykset:
Määrittele seuraavat käsitteet:
a) Huoltotase
b) GPI
c) Yleinen laskentatoimi
d) Johdon laskentatoimi

2a)Yhteiskuntavastuuraportointi, mitä se pitää sisällään ja mihin sitä voidaan käyttää?
b) Mitä ongelmia bruttokansatuotteeseen liittyy hyvinvoinnin mittarina? Määrittele ensin BKT ja analysoi sen jälkeen ongelmia.

3. Kirjasta Miller&Rose: Miten meitä hallitaan: Mitä tarkoitetaan hallintamentaliteetin käsitteellä?

 

HALJTA04 – Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 23.4.2014
Tentaattori – Riikka Pääkkönen
Kysymykset
1. Selitä lyhyesti:
a) EU:n hanketarkastukset
b) Hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä
c) Funktionaalinen tarkastus
d) Neljän E:n malli/periaate
e) COSO-mallin mukaiset sisäisen kontrollin kompotentit.

2. Kerro, mitä tarkastus on ja kuinka sitä voidaan jäsentää teoreettisesti.

3. Vertaile valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) suorittamaa tilintarkastusta sekä kuntien ja yhteisöjen tilintarkastusta toisiinsa.

4. Vertaile työnjakoa ja toiminnan eroja kunnan tarkastuslautakunnan ja JHTT-tilintarkastajien välillä (esim. rooli, asema, tarkastusalueet, tarkastuksen tavoitteet, tarkastuskohteet).

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 29.4.2014
Tentaattori – Riikka Pääkkönen
Kysymykset
1. Selitä lyhyesti:
a) Tilivelvollisuus
b) VFM
c) Tarkastussuunnitelma
d) VTV:n tilintarkastuksen jälkiseuranta
e) Järjestelmätarkastukset

2. Kerro, mitä tarkastus on ja kuinka sitä voidaan jäsentää teoreettisesti.

3. Kerro, miten tuloksellisuustarkastusta tehdään valtiolla ja kunnissa ja pohdi, mitä haasteita tuloksellisuustarkastukseen liittyy.

4. Kerro, mitä sisäinen valvonta ja tarkastus ovat sekä pohdi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitystä julkisessa taloudessa.

 

HALJTA05 – Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 5.4.2014
Tentaattori – Kristiina Engblom-Pelkkala
Kysymykset
1. Ohjelma-arviointi (Program Evaluatioin) arvioinnin välineenä.
2. Kerro tuloksellisuusarvioinnista arvioinnin välineenä? Kerro ensin, miksi tuloksellisuutta tulisi mitata. Sitten kerro, mitä ongelmia tuloksellisuuden mittaamiseen liittyy.

 

HALJTA21 – Sisäinen valvonta ja tarkastus

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 11.12.2017
Tentaattori – Jaakko Rönkkö
Kysymykset
Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kunkin tehtävän vastauksen sallittu maksimipituus on yksi (1) sivu. Ylipitkistä vastauksista seuraa pistevähennyksiä.

Tehtävä 1. (10p.) Toimit suuren suomalaisen kuntakonsernin sisäisen tarkastuksen johtajana. Kuvaile ytimekkäästi kuntakonsernia sisäisen tarkastajan toimintaympäristönä: säädöstaustaa, organisaatiorakennetta yleisesti sekä tähän liittyviä mahdollisia sisäisen tarkastuksen haasteita. Luettele myös sisäisen tarkastajan kannalta keskeiset sidosryhmät kuntakonsernissa ja kuvaa lyhyesti sidosryhmien organisatorista suhdetta sisäiseen tarkastukseen.

Tehtävä 2. (10p.) Kuvaile ytimekkäästi seuraavia käsitteitä ja niiden keskinäisiä suhteita:
1) sisäinen valvonta
2) sisäinen tarkastus
3) riskienhallinta
4) hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (corporate governance).

Tehtävä 3. (10p.) Johtamistapa ja valvontakulttuuri (valvontaympäristö) muodostavat keskeisen sisäisen valvonnan osa-alueen. Millaisia käytännön ilmentymiä tämä pitää sisällään? Anna vähintään viisi esimerkkiä.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 29.10.2014
Tentaattori – Jaakko Rönkkö
Kysymykset

Vastausohje: Kysymyksistä 1.-2. vastaa vain toiseen kysymykseen ja kaikkiin kysymyksiin 3.-5.

1. Kuvaa seuraavat keskeiset käsitteet tiiviisti ja erittele niiden keskinäiset suhteet:
– hyvä hallinto- ja johtamistapa (good corporate governance)
– sisäinen valvonta
– riskienhallinta
– sisäinen tarkastus

tai

2. Sisäisen tarkastuksen tulisi tarjota organisaatioille järjestelmällinen lähestymistapa organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Kuvaa tätä järjestelmällistä lähestymistapaa kertomalla lyhyesti sisäisen tarkastuksen työvaiheista loogisessa järjestyksessä.

Vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin 3.-5.

3. Miten riskianalyysi voidaan tehdä noudattaen systemaattista lähestymistapaa? Kuvaa ytimekkäästi riskianalyysin prosessi ja vaiheet.

4. Valvontaympäristö on keskeinen osa sisäisen valvonnan kokonaisuutta. Millaisia käytännön ilmentymiä valvontaympäristö pitää sisällään? Anna vähintään viisi esimerkkiä.

5. Millaisia tarkastusmenetelmiä sisäinen tarkastaja voi hyödyntää työssään? Mainitse neljä menetelmää. Kuvaa myös näiden tarkastusmenetelmien keskinäistä suhdetta menetelmällä saatavan evidenssin määrän näkökulmasta.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 24.10.2013
Tentaattori – Lasse Oulasvirta
Kysymykset

Vastaa toiseen kysymykseen:
1 a) Koivu, Ranta-aho ja Vuoti, Helge 2010 (väärinkäytösriskit hallintaan): Mitkä ovat väärinkäytösriskejä ilmentävät seikat/signaalit, joihin tarkastajan tulisi kiinnittää huomiota, ja mikä on sisäisen tarkastajan velvollisuus niiden tarkastamisessa?
tai
1 b) Holopainen, Koivu ja kumpp. (sisäinen tarkastus) ja Mikkolan luento: Sisäisen tarkastuksen ammattillinen viitekehys, mistä se koostuu ja mikä niiden merkitys on?

2) Vastaa kaikkiin kysymyksiin:
a) Otantakoon kaava n= (C^2pq)/ A^2
– Mitä oheisen kaavan eri muuttuvat ovat ja miten ne vaikuttavat attribuuttiotannan kokoon?
b) Mitä tarkoittaa toiminnallinen läpikäynti (walk through) ja miten sitä käytetään kontrollien tarkistuksessa?
c) Miten tilastotieteellinen kontrollien otantatarkastus eroaa ei-tilastotieteellisestä?
d) Mikä on Benfordin analyysi? esitä jokin esimerkki, johon se sopii.

3. Vastaa toiseen kysymykseen
a) Mitä IIA:n ammattistandardit edellyttävät sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden takaamiseksi organisaatiossa?
tai
b) Sisäisen tarkastuksen ehdottamien kehittämistoimenpiteiden seuranta ja ylimmän johdon hyväksymät riskit IIA:n standardien mukaan.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 29.10.2014
Tentaattori – Lasse Oulasvirta & Jaakko Rönkkö
Kysymykset

Vastaa toiseen:
1. Kuvaa seuraavat keskeiset käsitteet tiiviisti ja erittele niiden keskinäiset suhteet:
– Hyvä hallinto- ja johtamistapa (good corporate governance)
– Sisäinen valvonta
– Riskienhallinta
– Sisäinen tarkastus

2. Sisäisen tarkastuksen tulisi tarjota organisaatiolle järjestelmällinen lähestymistapa organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Kuvaa tätä järjestelmällistä lähestymistapaa kertomalla lyhyesti sisäisen tarkastuksen työvaiheista loogisessa järjestyksessä.

Vastaa kaikkiin seuraavista:
3. Miten riskianalyysi voidaan tehdä noudattaen systemaattista lähestymistapaa? Kuvaa ytimekkäästi riskianalyysin prosessi ja vaiheet.

4. Valvontaympäristö on keskeinen osa sisäisen valvonnan kokonaisuutta. Millaisia käytännön ilmentymiä valvontaympäristö pitää sisällään? Anna vähintään viisi esimerkkiä.

5. Millaisia tarkastusmenetelmiä sisäinen tarkastaja voi hyödyntää työssään? Mainitse neljä menetelmää. Kuvaa myös näiden tarkastusmenetelmienkeskinäistä suhdetta menetelmällä saatavan evidenssin määrän näkökulmasta.

 

HALJTS02 – Tarkastusmenetelmäteoria

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 11.12.2013
Tentaattori – Lasse Oulasvirta
Kysymykset
1. a) Mitä tarkoitetaan virheiden/ poikkeamien sietorajalla laadunmääritysotannassa?
b) Mitä johtopäätöksiä tarkastaja tekee kontrollin toimivuudesta tilastotieteellisessä kontrollien otantatarkastuksessa, jos
– virheiden/poikkeamien sietoraja on suurempi kuin otannassa saavutettu virheiden/poikkeamien yläraja
– otokseen tulleissa alkioissa virheiden osuus on suurempi kuin odotettu virheiden osuus, jota käytettiin otannan suunnittelussa
– otoksen alkioissa poikkeamaosuus on sama kuin ennakoitu poikkeamaosuus laskettaessa tilastollista otoskokoa.

2. Mitä tarkoitetaan
– alfa- ja betariskillä otantatarkastuksessa
– voivatko ne toteuttua yhtä aikaa tietyssä otantatarkastuksessa
– miten betariski ratkaistaan paljoudenmääritysotannassa hypoteesintestaustarkoituksessa, ja miten betariskin suuruus vaikuttaa otannan kokoon.

3. Tarkastaja suunnittelee käyttävänsä laadunmääritysotantaa testatakseen viraston lupapäätösten kontrolleja. Populaation koko on 10 000 päätöstä, odotettu poikkeamien osuus 1% ja asetettu virheiden sietoraja 3%. Tarkastaja valitsi luottamustasoksi 95%. 95%:n todennäköisyyttä kuvastava luottamusvälin kerroin on 1,96.
a) Mikä on tilastotieteellinen otannan koko kaavalähestymistavalla?
b) Mitä tarkastajan tulee päätellä hyväksymiskontrolleista, jos otannassa löytyy 3 virhettä? Laske tässä saavutettu virhemarginaali.
c) Laske myös paljonko tarkastajan pitäisi kasvattaa otantaa saavuttaakseen halutun luottamustason ja pysyisi asetetun virheiden sietorajan alapuolella.

4. Tarkastaja käytti paljoudenmääritysotannan tarkastushypoteesimallia myyntisaatavien yhteissummaan, joka koostuu 1000 saatavasta. Otoksen tilastotieteellinen koko oli 278. Asiakkaan näyttämä kirja-arvo on 1 150 000,-. Käytä 95% luottamusta, jolloin UR (luottamusväliä kuvaava kerroin), on 1,96. Suunniteltu tarkastusväli ja olennaisen virheen raja oli 50 000,-. Saat otoksesta otoksen saatavien keskiarvoksi 1 000,-. Otoksen keskihajonta oli 500.
a) Mikä on saavutettu luottamusväli A’?
b) Laske otoksen avulla estimoitu populaation arvo ja sen ympärille luottamusväli.
c) Tee johtopäätökset asiakkaan ilmoittaman arvon oikeellisuudesta.

5. PPS-otantamenettely, selosta seikat täsmällisesti:
a) otantayksikkö PPS-otantamenettelyssä
b) Poimintaväli PPS-otantamenettelyssä
c) Jos otokseen tulee yliarvostus, miten sen perusteella estimoidaan yliarvostus koko populaatiossa?
d) Entä miten otoksen perusteella arvioidaan yliarvostuksen maksimimäärä eli saavutettu virhemarginaalin yläraja valitulla virhepäättelyn riskillä?
e) Jos tarkastaja on määritellyt olennaisen virheen rajaksi 100 000€, ja PPS-otannassa saadaan virheen piste-estimaatiksi 56 000€ ja saavutetussa välissä virhemaksimiksi 5% otantariskillä 150 000€, mitä tarkastaja voi päätellä ja miksi?

 

HALJTS03 – Julkiset rahoitusjärjestelmät

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 20.5.2014
Tentaattori – Anniina Auero
Kysymykset
1. Määrittele/selosta seuraavat käsitteet/seikat tiiviisti mutta olennaiset asiat esiin tuoden
a) Fiskaalinen illuusio
b) Kultainen sääntö (Golden Rule) velanotossa
c) Maturiteetti
d) Nykyarvo
e) Duraatio
2. Kiinteäkorkoinen velkainstrumentti
a) Laske 4 vuoden obligaation hinta rahoitusmarkkinoilla vuoden 1. ensimmäisenä päivänä, joka on liikkeellelaskupäivä. Obligaatioon sijoitusmäärä on 1 000 euroa, sijoitus tehdään 1. vuoden ensimmäisenä päivänä. Kuponkikorko on 5 % ja lainan maturiteetti on 4 vuotta. Kassavirrat saadaan aina vuoden lopussa. Markkinoiden tuottovaatimus on 3 %.
b) Laske obligaation duraatio ja modifioitu duraatio.
c) Myyt obligaation toisen vuoden alussa (1.1). Markkinoiden tuottovaatimus on nyt 5 %. Minkä hinnat saisit myydessäsi obligaation?
d) Miten riskiä kaihtava sijoittaja käyttää hyväkseen duraatiomittaria?
3. Swap
a) Mikä on koronvaihtosopimus ?
c) Mikä on valuutanvaihtosopimus ?
b) Käyttävätkö Suomen valtio ja kunnat swappeja, jos käyttävät, millaisia swap-sopimuksia ja miksi?
Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä 4-7.
4. Mitä EU:n julkisen rahoituskriisin syyt ja seuraukset Baileyn mukaan ovat, ja miten niitä voidaan ratkaista? (Stephen J. Baileyn luennot sekä kirjallinen materiaali).
5. Toimialasijoittaminen kunnan sijoitustoiminnassa (Myllyntaus, Kunnan ja kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteista päättäminen).
6. Minkälainen suomalainen perusterveydenhuollon rahoitusmalli on (mm. palvelujen tuottajat a rahoituksen osuudet)? (Henna-Mari Mikkosen luento).
7. Konsernipankin tehtävät ja toimintaperiaatteet kaupunkikonsernissa (Arto Vuojolaisen luento).