Julkisoikeuden opintosuunnan tentit

Julkisoikeuden opintosuunnan tentit 1.8.2012 alkaen

JOIKP0 – Julkisoikeuden perusteet
HALJUA25 – Julkistalousoikeus
HALJUA24 – Kunnallisoikeus
KATYVA37 – Työ- ja virkamiesoikeus
KATYVP11 – Johdatus oikeusjärjestykseen
HALJUA24 – Eurooppaoikeus
HALJUS14 – Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus
HALJUS15 – Julkinen eurooppaoikeus
HALJUA21 – Hallinto-oikeus
HALJUA32 – Hallinto-oikeuden teemajakso, Sosiaalioikeus
HALJUA32 – Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet
HALJUA51 – Kunnallinen viranomaistoiminta ja päätöksenteko
HALJUA42 – Kansainvälisten ihmisoikeuksien erikoistumisjakso
HALJUA61 – Julkiset hankinnat
HALJUA64 – Sosiaalioikeus

Julkisoikeuden vanhat tentit

 

JOIKP0 – Julkisoikeuden perusteet

 

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 20.11.2012
Tentaattori – Pekka Länsineva
Kysymykset:

 1. Julkisoikeuden järjestelmän 7 normatiivista perusideaa/perusperiaatetta – mitä ne ovat – mihin lähteeseen ne perustuvat – mitkä ovat periaatteiden keskinäissuhteet
 2. Käsitteitä a) perusoikeus b) ihmisoikeus c) perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisvelvollisuus d) perus- ja ihmisoikeuksien suojaamisvelvollisuus e) perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisvelvollisuus
 3. Miten ja millä edellytyksillä viranomainen voi korjata päätöksensä a) asiavirheen b) menettelyvirheen c) kirjoitusvirheen
 4. Kansainvälisten sopimusten valvonta a) YK:n KP-sopimuksen kansainvälinen valvonta b) YK:n TSS-sopimuksen kansainvälinen valvonta c) Euroopan ihmisoikeussopimuksen kansainvälinen valvonta s) Euroopan sosiaalisen peruskirjan kansainvälinen valvonta
 5. Suomen perustuslaissa olevat 10 vapausoikeutta
 6. Käsitteitä a) kunnallinen itsehallinto b) kansanäänestysjärjestelmä Suomessa c) kansalaisaloite ja sen merkitys Suomessa

 

HALJUA25 – Julkistalousoikeus

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 23.10.2017
Tentaattori Jani Wacker
Kysymykset

1. Kunnan tilintarkastusta koskevat vaatimukset ja kunnan tilintarkastajien asema sekä tehtävät.

2. Arviomääräraha valtiontaloudessa: kerro kyseisen määrärahalajin ominaispiirteistä sekä anna esimerkki siitä, millaisten menojen maksamiseen arviomääräraha soveltuu ja kerro miksi.

3. Valtion yhtiöiden omistajaohjaus ja sen parlamentaarinen valvonta.

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 22.9.2017
Tentaattori Jani Wacker
Kysymykset

1. Lapsilisälaissa säädetään lapsilisän määrästä ja sen saamisen edellytyksistä. Lapsilisän määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2019. Mitä toimia valtiovallan on tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi lapsilisän määrän muutoksen koskemaan vuoden 2019 valtion kokonaismenoja? Ketkä on tärkeitä toimijoita tässä prosessissa?

2. Talousarvion tasapainoperiaate? Miten se eroaa EU:n talouden tasapainon periaatteesta?

3. Millä verolajeilla kunta voi kerätä tuloja ja minkälaiset mahdollisuudet valtiovallalla on vaikuttaa niihin?

 

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 13.12.2012
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset:

1. Mitä seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan ja millaisia ominaispiirteitä ne sisältävät?
a) finanssipolitiikka
b) finanssivalta
c) Suomen perustuslaissa säädetty talousarvion tasapainoperiaate
d) kunnan lakisääteinen tilintarkastus
e) harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

2. Kuvitellaan tilanne, jossa opintorahan määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2014. Mitä toimia valtiovallan on tällöin tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi opintorahan määrän muutoksen koskemaan vuoden 2014 kokonaismenoja? Kerro myös, millaista menettelyä noudattaen nämä toimet on tehtävä. Perustele vastauksesi.

3. Valtion omistajaohjaus ja sen parlamentaarinen valvonta.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 30.01.2013
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset

  1. Valtion markkinaehtoisten yhtiöiden ominaispiirteet ja näiden yhtiöiden omistajaohjaus.
  2. Valtion erityistehtäväyhtiöiden ominaispiirteet ja näiden yhtiöiden omistajaohjaus.
  3. Valtion yhtiöiden omistajaohjauksen valvonta.
 1. Opintotukilaissa säädetään opintorahan määrästä ja sen saamisen edellytyksistä. Mikäli henkilö täyttää laissa säädetyt edellytykset, on hänelle opintoraha säädetyn suuruisena myönnettävä. Opintoraha on etuus, joka maksetaan valtion varoista. Kuvitellaan tilanne, jossa opintorahan määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2014. Mitä toimia valtiovallan on tällöin tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi opintorahan määrän muutoksen koskemaan vuoden 2014 valtion kokonaismenoja? Kerro myös, millaista menettelyä noudattaen nämä toimet on tehtävä. Perustele vastauksesi.
 2. Perustuslain mukaiset budjettiperiaatteet.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 26.02.2013
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset:
Anna oikeudellisesti perustellut vastausket kysymyksiin.

 1. a) Mikä taho/mitkä tahot valvovat Suomessa valtionyhtiöiden omistajaohjausta? b) Mitä valvntakeinoja tuo valvonta pitää sisällään? Max. 5p/kohta. Vastauksen pituus max. 0,5 sivua/kohta.
 2. Opintotukilaissa (65/1994)sädetään opintorahan määrästä ja sen saamisen edellytyksistä. Mikäli henkilö täyttää laissa säädetyt edellytykset, on hänelle opintoraha säädetyn suuruisena myönnettävä. Opintoraha on etuus, joka maksetaan valtion varoista (valtion korvaa vuosittain kansaneläkelaitokselle etuudesta aiheutuvat kustannukset. Kuvitellaan tilanne, jossa opintoraha määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2014. Mitä toimia valtiovallan on tällöin tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi opintorahan määrän muutoksen koskemaan vuoden 2014 valtion kokonaismenoja? Kerro myös, millaista menettelyä noudattaen nämä toimet on tehtävä. Perustele vastauksesi. Vastauksen max. pituus 2 sivua. Max 10 pistettä.
 3. Kunnan talouden ulkoinen valvonta. Vastauksen pituus max 2 sivua. Max 10 pistettä.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 27.10.2014
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset

1. Kuvitellaan tilanne, jossa opintorahan määrää halutaan muuttaa vuodeksi 2015. Mitä toimia valtiovallan on tällöin tehtävä saattaakseen asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi opintorahan määrän muutoksen koskemaan vuoden 2015 kokonaismenoja? Kerro myös, millaista menettelyä noudattaen nämä toimet on tehtävä. Perustele vastauksesi

2. Välillinen julkinen talous ja sen ominaispiirteet

3. Mitä keinoja valtiovallalla on käytössään, joilla se kykenee vaikuttamaan kunnan tulorahoitukseen?

 

HALJUA23 – Kunnallisoikeus

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 4.2.2015
Tentaattori – Riku Neuvonen
Kysymykset
Mieluiten yksi sivu per vastaus, enintään kaksi sivua (yksi sivu on yksi arkin puoli)

1.Kuntalaisten yhdenvertaisuus kunnan erityisen toimialan näkökulmasta?

2. Kerro lyhyesti jälkikäteisistä muutoksenhakukeinoista kunnallisoikeudessa?

3. Otto-oikeus kunnan toiminnassa?

4. Kerro lyhyesti millä eri perusteilla kuntajako voi muuttua?

 

KATYVA37 – Työ- ja virkamiesoikeus

 

Tentin tyyppi – luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 14.01.2013
Tentaattori – Asko Uoti
Kysymykset –

 1. Määräaikainen työsopimus
 2. Työsopimuslain syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu
 3. Tee selkoa rikosoikeudellisen virkavastuun sisällöstä ja soveltamisalasta.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 25.11.2014
Tentaattori – Mikko Knuutinen
Kysymykset
TYÖOIKEUS
essee
1. Työnantajan valtaoikeudet ja työnjohtovallan rajat
määrittele
a) edullisemmuussääntö
b) normaalisitova työehtosopimus
c) työsopimuslain tasapuolinen kohtelu
d) työsäännöt
e) välillinen syrjintä
VIRKAMIESOIKEUS
Tee tiiviisti selkoa seuraavista kysymyksistä/aiheista:
1) virkojen perustaminen ja lakkauttaminen valtionhallinnossa
2) henkilön sopivuuden arviointi virantäytössä
3) mitä tarkoitetaan virkamiehen vaitiolovelvollisuudella?
4) mitä tekijöitä otetaan huomioon arvioitaessa virkamiehen sivutoimen hyväksyvyyttä?
5) millaisin edellytyksin kunnassa voidaan perustaa virka?
6) mitä tarkoitetaan virkavastuulla?

Tentittävä opintojakso: KATYVA37 – Työ- ja virkamiesoikeus Tentin tyyppi: Luentotentti
Tentin päivämäärä: 4.12.2018
Tentaattori: Jari Murto ja Enni Ala-Mikkula

Kysymykset: 1. Mitä tarkoittaa säännöstelykeino-oppi ja mitä säännöstyskeinoja on olemassa?
2. a) Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite työturvallisuuslain mukaan b) Vuosiloman pituus vuosilomalain mukaan
3. 20 väittämää virkamiesoikeudesta 1. Suomen valtion Euroopan unionin elinten kokouksiin lähettämät virkamiehet eivät ole valtion virkamieslain tarkoittamia virkamiehiä 2. Kunnallishallinnossa kunta voi itse päättää virkojen ja virkasuhteiden kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista jollei niistä ole mainintoja lainsäädännössä 3. Yksikielisessä viranomaisessa edellytetään viranomaisen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ja toisen kielen tyydyttävää ymmärtämistä 4. Lähtökohtaisesti viranomaisen on hankittava virantäyttöön yleensä ja sopivuuteen erityisesti liittyvät henkilötiedot hakijalta itseltään 5. Kunnallishallinnossa ei voida enää edellyttää että virkaan valittu osoittaa ennen viran vastaanottamista terveydentilansa lääkärintodistuksella 6. Toimintaa yksityisen työnantajan palveluksessa ei voida hyväksyä valtion virkaan vaadittavaksi kokemukseksi 7. Suomen perustuslain mukaan yleisinä nimitysperusteina sekä valtion että kunnan virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto 8. Virantäytössä nimitysharkinta on suppeaa harkintaa sen vuoksi että laki osoittaa tyhjentävästi nimitysperusteet 9. Tasa-arvolain syrjimiskieltoa ja sitä tarkentavaa säännöstä syrjinnästä työelämässä ei sovelleta virantäyttöön 10. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi perustellusta syystä päättää mm. hakuajan jatkamisesta tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä 11. Kunnallishallinnossa viranhaltijan ottamisvalta on ensi sijassa kunnallishallituksella eikä se voi siirtää toimivaltaansa alemmille viranomaisille 12. Virkamiehen vaitiolovelvollisuus päättyy pääsääntöisesti samanaikaisesti hänen palvelussuhteensa päättymisen kanssa 13. Suomen perustuslaissa taataan yksityiselle ihmiselle asianosaisena oikeus vaatia virheen tehneen virkamiehen tuomitsemista rangaistukseen 14. Varoitus kohdistuu etupäässä sellaiseen virkamiehen moitittavaan toimintaan jonka vakavuus ei riitä virkamiehen irtisanomiseen 15. Kunnalliselle viranhaltijalle varoitusta annettaessa on noudatettava aina tarkoin hallintolain säännöksiä viranhaltijan kuulemisvelvollisuutta myöden 16. Julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan vahingon joka on aiheutunut virheestä tai laiminlyönnistä vain ja ainoastaan merkittävää julkista valtaa käytettäessä 17. Valtion virkamiehelle voidaan myöntää vapautus korvata tahallisesti aiheutettu vahinko vaikka erityisiä syitä kohtuullistaa korvausta ei ole 18. Vaatimusta siitä että virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa edellyttämällä tavalla ei voida ulottaa koskemaan virkamiehen vapaa-aikana tapahtuvaa käyttäytymistä 19. Viranomaista sitoo ehdoton irtisanomiskielto silloin kun virkamies on synnytyksen tai lapsen hoitoon liittyvillä lomilla tai vapailla¨ 20. Irtisanotun virkamiehen takaisinottamista koskevia säännöksiä ei sovelleta jos irtisanominen on tapahtunut henkilökohtaisilla perusteilla

 

KATYVP11 – Johdatus oikeusjärjestykseen

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 1.12.2014
Tentaattori – Pekka Nykänen
Kysymykset

 1. Luonnollinen henkilö on aina oikeustoimikelpoinen.
 2. Suomen oikeusjärjestykseen kuuluvat kaikki Suomessa noudatettavat oikeusnormit.
 3. Oikeudenalajaottelu perustuu oikeudenaloista annettuun lakiin.
 4. Julkisoikeudelliselle sääntelylle ovat tyypillisiä tahdonvaltaiset eli dispositiiviset säännökset.
 5. Laki on legalisoitu oikeuslähde.
 6. Yleissäännös syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevan erityissäännöksen.
 7. EU-oikeudella on soveltamisalueellaan etusija suhteessa kaikkeen kansalliseen sääntelyyn.
 8. Pörssiyhtiö on aina julkinen osakeyhtiö.
 9. Määräävä markkina-asema on aina kielletty.
 10. Avoin yhtiö on vastuussa yhtiömiehensä veloista.
 11. Oikeustoimi voi olla yksipuolinen.
 12. Eläin on joskus oikeushenkilö.
 13. Suomen kannalta keskeisin ihmisoikeussopimus on Euroopan unionin piirissä syntynyt Euroopan ihmisoikeussopimus.
 14. Perusoikeuksien keskeinen asema suomalaisessa oikeusjärjestelmässä näkyy jo perustuslain ensimmäisen pykälän muotoilussa.
 15. Parlamentarismiin kuuluu, että valtioneuvoston jäsenet nauttivat eduskunnan luottamusta.
 16. Suomen perustuslakiuudistus merkitsi perustuslaillisen järjestelmän kaiken kanavaa uudistamista.
 17. Myös yksityisten on noudatettava hallintolakia silloin, kun ne hoitavat julkisia hallintotehtäviä.
 18. Kiinteistöveroa suoritetaan valtiolle.
 19. Suomessa yleinen arvonlisäverokanta on nykyisin 24%.
 20. Verotuksessa yhteisöt, kuten osakeyhtiöt, ovat itsenäisiä verovelvollisia.

 

HALJUA24 – Eurooppaoikeus

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä
Tentaattori
Kysymykset
1.) SEUT 263 artiklan mukaan eu-tuomioistuimella on toimivalta tutkia säädösten laillisuus kumoamismenettelyssä. Millä perusteella kumoamiskanne voidaan nostaa?
2.) Jäsenvaltioiden & unionin vahingonkorvausvastuu (essee)
3.) Ennakkoratkaisupyynnön esittäminen unionin tuomioistuimelle? Pääsääntö ja poikkeukset?
4.) kompetenssi-kompetenssi merkitys
5.) A.) Millä tavoin eu-lainsäädännön kansallinen täytäntöönpano tulisi Suomessa hoitaa? B.) mitä seuraamuksia voi aiheutua täytäntöönpanon viivästymisestä?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 21.1.2015
Tentaattori
Kysymykset
1. Kuvaa Euroopan integraatiohistoriaa oikeudellisesta näkökulmasta.

2. EU:n ja jäsenvaltion välinen toimivallanjako.

3. Määrittele rikkomuskanne, laiminlyöntikanne ja kumoamiskanne. Mikä merkitys näillä on EU-oikeudessa?

 

HALJUS14 – Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus

 

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 14.6.2013
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset:

 1. EU:n rakennerahastojen valvonta
 2. Mistä lähteistä unioni saa tulorahoituksensa? Miten tämä tulorahoitusjärjestelmä liittyy Suomen valtiontaloudelliseen päätösvaltaan?
 3. Mitä tarkoitetetaan EU-jäsenyyden normatiivisilla ja mitä tosiasiallisilla vaikutuksilla? Miten tämä jaottelu ilmenee EU-jäsenyyden vaikutuksissa suhteessa Suomen kansalliseen finanssivaltaan?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 03.04.2014
Tentaattori – Jani Wacker
Kysymykset
1. Millainen EU-oikeudellinen periaate on moitteettoman varainhoidon periaate ja mikä on sen oikeusperusta. Keksi esimerkkitilanne, jossa moitteettoman varainhoidon periaatteella voisi olla merkitystä Suomessa.

2. Kerro Euroopan unionin talousarviomenettelystä ja tarkastele menettelyssä mukana olevien toimielinten asemaa Suomen kansallisen finanssivallan kannalta.

3. Missä valtionsääntöoikeudellisessa järjestyksessä Suomi hyväksyi kansallisesti Euroopan unionin jäsenyyden? Entä millä tavalla Suomi päätti liittymisestään Euroopan unionin talous- ja rahaliiton (EMU:n) yhteisvaluuttavaiheeseen eli ns. kolmanteen vaiheeseen? Arvioi oikeudellisesti näitä ratkaisuja sekä EU:n yksittäisen jäsenvaltion mahdollisuuksia liittyä EMU:n yhteisvaluuttaan sekä toisaalta mahdollisuuksia pysytellä sen ulkopuolella?

 

HALJUS15 – Julkinen eurooppaoikeus

 

Tentin päivämäärä – 14.2.2014
Tentaattori – Viljanen
Kysymykset
Mäenpää: Hallintotoiminnan julkisuus eurooppalaisessa hallinto-oikeudessa

Mäenpää: Oikeus hyvään hallintoon

Pellonpää et al: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen soveltamat tulkintaperiaatteet

Pellonpää et al: Valitse yksi seuraavista EIS:n artikloista ja määrittele/esittele sen sisältö, soveltamisala ja tulkinta
a) 3 artikla: kidutuksen kielto
b) 8 artikla: oikeus ykaityis- ja perhe-elämään
c) 10 artikla: sananvapaus

 

HALJUA21 – Hallinto-oikeus

Tentin tyyppi: Luento- ja kirjallisuustentti
Tentin päivämäärä: 30.3.2018
Tentaattori: Raija Huhtanen
Kysymykset

1. Hallinto ja lainsäädäntö
2. Oikaisuvaatimus hallintopäätöksestä
3. Kunnan toimiala ja tehtävät

Tentin tyyppi: Luento- ja kirjallisuustentti
Tentin päivämäärä: 30.3.2018
Tentaattori: Raija Huhtanen
Kysymykset

1. Mitä tarkoitetaan hallintopäätöksellä ja miten hallintopäätöksiä voidaan ryhmitellä?
2. Asiavirheen korjaaminen hallintolain mukaan
3. Valituskielto ja valituslupa

Tentin tyyppi: Luento- ja kirjallisuustentti
Tentin päivämäärä: 30.1.2018
Tentaattori: Raija Huhtanen
Kysymykset

1. Yhdenvertaisuusperiaate hallinnon oikeusperiaatteena
2. Oikaisuvaatimus hallintopäätöksestä
3. Kunnan toimiala ja tehtävät

Tentin tyyppi Luento- ja kirjallisuustentti
Tentin päivämäärä – 31.1.2017
Tentaattori – Raija Huhtanen
Kysymykset

1) Yhdenvertaisuusperiaate hallinnon oikeusperiaatteena
2) Oikaisuvaatimus hallintopäätöksestä
3) Kunnallisen itsehallinnon sisältö

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 23.3.2016
Tentaattori – Raija Huhtanen
Kysymykset

1. Hallinto-oikeuden asema oikeusjärjestelmässä
2. Mitä tarkoitetaan Julkisuuslaissa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) viranomaisen asiakirjalla?
3. Asianosaisen valitusoikeus hallintoasiassa.

Tentin tyyppi Luento- ja kirjallisuustentti
Tentin päivämäärä – 10.2.2016
Tentaattori – Raija Huhtanen
Kysymykset

1) Hallinnon lakisidonnaisuus ja lainalaisuus
2) Päätöksen perustelimen hyvän hallinnon takeena
3) Hallintovalituksen ja kunnallisvalituksen kekeiset erot ja yhtäläisyydet

Tentin tyyppi: Luentotentti
Tentin päivämäärä: 26.3.2019
Tentaattori: Mikko Knuutinen
Kysymykset: 1. Hallinnon lainalaisuuden vaatimus
2. Kunnallisvalitus
3. Asian selvittäminen

 

HALJUA32 – Hallinto-oikeuden teemajakso, Sosiaalioikeus

 

Tentin tyyppi –
Tentin päivämäärä – 12.7.2013
Tentaattori – Raija Huhtanen
Kysymykset:

 1. Kunnan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat vammaispalvelut.
 2. Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa.
 3. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto sosiaalijärjestemien yhteensovittamisessa EU-oikeuden periaatteena (tms).

 

HALJUA21 – Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 28.1.2015
Tentaattori – Raija Huhtanen
Kysymykset

1) Luottamuksensuojan periaate

2) Asianosaisen kuuleminen hallintoasiassa

3) Mitä julkisuuslaki tarkoittaa viranomaisen asiakirjalla?

 

HALJUA51 – Kunnallinen viranomaistoiminta ja päätöksenteko

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 17.10.2013
Tentaattori – Heidi Niemi
Kysymykset
1. Tarkastele kunnallisen toimielimen puheenjohtajan toimintaa ja vastuuta juridisesta näkökulmasta (?).

2. Mitä oikeudellisia ongelmia liittyy siihen kun kunnan työntekijä on luottamushenkilö?

3. Kunnallisvalitus muutoksenhakukeinona.

 

HALJUA42 – Kansainvälisten ihmisoikeuksien erikoistumisjakso

 

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 18.12.2012
Tentaattori – Jukka Viljanen
Kysymykset:
Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Valitse A tai B. Vastaa esseellä, max. 2 sivua. (max 10 p.) A) Yleinen kausittainen arviointi (UPR) osana YK:n ihmisoikeusjärjestelmää. B) Euroopan unionin ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen välinen suhde
 2. Määrittele lyhyesti ja kerro miten liittyvät ihmisoikeuksien suojeluun (max 3×5 p.) A) Varauma B) Geneven sopimukset C) Kansainväliset rikostuomioistuimet
 3. Tapaus. Sis. Aineiston. Tehtävässä tarvittavat sopimusartiklat ja perusoikeussäännökset ovat liitteenä. a) Arvioi tapausta. Anna perusteltu vastaus tehtävään. Suojaavatko Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset tai kotimaiset perusoikeusmääräykset päätoimittaja Anttilaa tapauksessa? Ihmisoikeussopimuksen 10 artikla sisältää rajoituslausekkeen. Miten sellaista tulee soveltaa? Antaako ihmisoikeussopimus kansallisille viranomaisille harkintavaltaa oikeuksia rajoitettaessa? Voit antaa sopivia esimerkkejä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöstä. B) Mitä Anttilan pitää tehdä ennen kuin hän voi viedä valituksensa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn (tutkittavaksi ottamisen edellytykset)?

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 30.01.2013
Tentaattori – Jukka Viljanen
Kysymykset –

 1. Valitse alla olevista aiheista toinen ja vastaa siihen essee-muotoisesti (enintään 2 sivua)
  1. YK:n ihmisoikeusjärjestelmä ja sen keskeiset toimijat.
  2. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen haasteet.
 2. Määrittele lyhyesti ja ytimekkäästi seuraavat käsitteet ja kerro, miten ne liittyvät ihmisoikeuksien suojeluun.
  1. Tutkittavaksiottamisen edellytykset (admissibility criteria)
  2. Euroopan unionin perusoikeuskirja
  3. Guantanamo Bay
HALJUA61 -Julkiset hankinnat

Tentittävä opintojakso: HALJUA61 Julkiset hankinnat Tentin tyyppi: Luentotentti
Tentin päivämäärä: 3.4.2019 Tentaattori: Mikko Knuutinen/Asko Uoti Kysymykset: 20 oikein/väärin -väittämää ja kaksi esseekysymystä: Kuvaa rajoitetun hankintamenettelyn kulku ja keskeiset vaiheet. Mitä vaatimuksia hankintalaki asettaa hankintapäätöksen sisällölle?

 

HALJUA64 – Sosiaalioikeus

 

Tentin tyyppi Luento- ja kirjatentti
Tentin päivämäärä – 28.11.2016
Tentaattori – Asko Uoti
Kysymykset

1. Tee selkoa erityisesti sosiaalihuollon oikeusperiaatteista.
2. Tee selkoa sosiaalihuoltolain uudistuneesta sisällöstä ja sääntelystrategiasta – mikä muuttui normatiivisessa mielessä ko. lain myötä? 3. Tarkastele yhtäältä sosiaalihuollon ja toisaalta teveydenhuollon tahdosta riippumattomien toimenpiteiden oikeudellisia perusteita.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 20.11.2015
Tentaattori – Asko Uoti
Kysymykset

Vastaa seuraaviin tenttikysymyksiin:

1. Tee selkoa erityisesti sosiaalihuollon oikeusperiaatteista.
2. Tee selkoa sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistuneesta sisällöstä ja sääntelystrategiasta – mikä muuttui normatiivisessa mielessä ko. lain myötä?
3. Vain yhden valtion lainsäädännön soveltamisperiaate sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa EU-oikeuden alalla.