Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan tentit

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan tentit 1.8.2012 alkaen

HALKAA12 – Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä
HALKAA14 – Johdatus aluekehittämiseen
HALKAA15 – Luova kaupunkikehittäminen

Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelman vanhat tentit

 

HALKAA12 – Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä

 

Tentin tyyppi: Luentotentti
Tentin päivämäärä: 17.10
Tentaattori: Arto Haveri
Kysymykset:
1. Bozemanin\\\”Theory of publicness\\\”
2. Sami Sulkon ohjeet strategiselle johtamiselle 6kpl
3. Euroopan neuvoston listaamat strategisen suunnittelun hyödyt kunnalle.

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 8.11.2017
Tentaattori Arto Haveri
Kysymykset

Vastaa kahteen kysymykseen kolmesta:

1. Mitä tarkoitetaan poliittisella kontekstilla strategisen johtamisen yhteydessä, mistä se koostuu ja mitä se merkitsee?
2. Selosta mitä ovat suunnitteluperusteinen, voimavaralähtöinen ja suhdekeskeinen strategia. Anna kustakin käytännön esimerkki.
3. Mitä ovat strateginen suunnitelun hyödyt kunnalle Council of Europe kuntastrategiaohjeen mukaan? (What are the benefits of Strategic Municipal Planning?)

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 18.10.2017
Tentaattori Arto Haveri
Kysymykset

Vastaa kahteen kysymykseen kolmesta:

1. Selitä käsitteet strateginen johtaminen, strateginen ajattelu ja strateginen suunnittelu sekä kerro miten ne liittyvät toisiinsa?
2. Kuvaa Amelia Clarken ja Mark Fullerin artikkelissaan (Collaborate Strategic Management) käyttämä strategian prosessimalli (process model of collaborative strategic management).
3. Miten virastot voivat toteuttaa suhdekeskeistä strategiaa?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 27.11.2015
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

1. Reaktiivisuus ja proaktiivisuus strategisessa johtamisessa?
2. Kuvaile strategisen johtamisen teorian kehityskaari 1960-luvulta nykypäivään
3. Mitä kompleksisuusteoria merkitsee julkisyhteisöjen strategiselle johtamiselle?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 11.11.2015
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

1. Selitä käsitteet strateginen johtaminen, strateginen ajattelun ja strateginen suunnittelu, sekä miten ne liittyvät toisiinsa?
2. Kuvaile ja selitä Milesin ja kumppaneiden strategiatypologia.
3. Mitkä ovat Henry Minzbergin argumentit design koulukuntaa vastaan? (oheismateriaali)

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 22.10.2014
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

Vastaa kahteen seuraavista:

1. Kuinka visio näkyy/vaikuttaa julkisen sektorin strategian toteutuksessa?
2. Mitä erityistä on julkisen sektorin strategisessa johtamisessa?
3. Kuvaile Milesin ja kumppaneiden strategiatypologiaa pääpiirteittäin.

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 17.10.2014
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

1. Miksi strateginen suunnittelu on tärkeää julkisissa ja voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa?
2. Tampereen toimintamallin uudistuksen piirteet ja niiden vaikutus kunnallishallinnon näkökulmasta.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 3.12.2012
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset:

Kolme kysymystä, joista kahteen essee-vastaus. Vastauksen pituus noin 1 sivu.
1. Erittele poliittisen kontekstin vaikutuksia strategiseen johtamiseen.
2. Kuvaile Buchanan ja Badhamin muutoksen johtamisen viitekehys.
3. Erittele tehokkaan lobbauksen piirteitä Harri Jaskarin vierailuluennon perusteella.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 9.10.2013
Tentaattori – Klaus af Ursin
Kysymykset

1. Asiantuntjaorganisaation strategiaprosessin erityispiirteet (af Ursin)
2. Tampereen pormestarimallin tavoitteet ja niiden toteutuminen (Hakari)
3. Suunnitteluperusteisen, suhdekeskeisen ja voimavaralähtöisen strategianäkemyksen keskeiset piirteet (Johanson).

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 26.2.2013
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

Vastaa kahteen kysymykseen.
1. Miksi strateginen johtaminen julkisyhteisöissä on erilaista kuin yksityisissä organisaatioissa ja miten se näkyy käytännössä johtamistilanteissa?
2. Millaisia ovat realistisen strategiatyön periaatteet kuntien strategiatyössä?
3. Kuvaile Lewinin (1947) muutosmalli ja sen merkitys strategisen muutosjohtamisen näkökulmasta

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 14.1.2013
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

1. Millä argumentein Henry Mintzberg hyökkäsi 1990-luvulla ns. konventionaalista strategista suunnittelua vastaan?
2. Millaisia ovat realistisen strategiatyön periaatteet kuntien strategiatyössä?
3. Erittele muutosvastarinnan syitä ja merkityksiä.

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 10.12.2012
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

Vastaa kahteen.
1. Vision merkitys päivittäisessä strategisessa johtamisessa
2. Erittele Milesin strategiatypologiaa
3. Mitkä ovat lobbauksen yleisimmät virheet Harri Jaskarin vierailuluennon perusteella?

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 19.11.2012
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

1. Mitkä ovat mielestäsi Brysonin askel askeleelta etenevän strategiasuunnittelun hyvät ja huonot puolet?
2. Minkälaista on kunnan strateginen innovaatiojohtaminen?

Tentin tyyppi – luentotentti & kirjatentti
Tentin päivämäärä – 19.11.2012
Tentaattori – Arto Haveri
Kysymykset

Luentotentti:
Vastaa kahteen kysymykseen kolmesta
1. Mitä tarkoittaa poliittinen konteksti strategisen johtamisen yhteydessä ja miten se vaikuttaa?
2. Miten proaktiivinen ote eroaa reaktiivisesta strategisesta johtamisessa?
3. Kompleksisuusteorian merkityksiä julkisyhteisöjen strategiselle johtamiselle

Kirjallisuustentti:

Vastaa molempiin
1. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia sisältyy mielestäsi Brysonin strategian muutossykliin (strategy change cycle)? (Bryson)
2. Miten monimutkaisuus haastaa kuntajohtamisen ja millaisia uuden hallinnan piirteitä on näkyvissä (Haveri ym.)

 

HALKAA14 – Johdatus aluekehittämiseen

 

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 12.12.2012
Tentaattori – Ilari Karppi
Kysymykset

Vastaa molempiin. Vastaamiseen tilaa yksi konsepti.

  1. Mitkä historialliset kehityskulut ja ilmiöt ovat mielestäsi vaikuttaneet keskeisesti aluekehittämistä koskevan ajattelun muotoutumiseen? Miksi valitsit juuri nämä ilmiöt?
  2. Millaisiin asiayhteyksiin ”yleinen tasapaino”, ”yleinen epätasapaino” ja ”rakenteellinen epätasapaino” voidaan aluekehittämisen kontekstissa mieltää? Voisiko mielestäsi näillä tai muilla yleisillä teoria- tai oppirakennelmilla olla sijaa käytännön aluepolitiikassa ja -kehittämisessä?

 

HALKAA15 – Luova kaupunkikehittäminen

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä – 15.3.2016
Tentaattori – Ari-Veikko Anttiroiko
Kysymykset

1. Kuvaile Richard Floridan lähestymistapaa luovan kaupungin kehittämisen lähtökohtiin ja muotoihin.

2. Esittele luovan kaupungin kehittämisen strategiset elinkeinopoliittiset vaihtoehdot

3a. Luovan kaupungin kehittämisen jännitteet ja ongelmat?
3b. Aivoriihen idea ja toteutus?
3c. Luovan talouden sisältöalueet (Landryn kolmijako, Saasakin sipulimalli, UNCTADin malli, monitasomalli ja KTM:jäsenyys)?