Muut hyödylliset

HALTVP11 – Tutkimusprosessin hallinta
HALTVA12 – Johdastus keskeisiin tutkimustyötapoihin A-osa
HALTVA12 – Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin – B-osa
JKKYVP11 – Työhyvinvointi
JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen 
JKKSTP11 – Strategian perusteet
KATTAP11 – Taloustieteen perusteet
KATTAP11 – Rahoituksen perusteet
POLPOP02 – Valtio-opin johdantokurssi
KVOI3 – Eurooppaoikeuden erityiskurssi
KATLAS13 – Tilintarkastus II
KATLAS20 – Tilinpäätösanalyysi
KATYVA13 – Vero-oikeuden perusteet
KATYVA32 – Yhtiöoikeus
KATYVA33 – Kilpailuoikeus
KATYVA34 – Pankkioikeus
KATYVA35 – Rahoitusoikeus

 

HALTVP11 – Tutkimusprosessin hallinta

 

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 12.3.2013
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset:
Vastaa esseemuotoisesti vain yhteen kysymykseen.
1. Tieteenharjoittamisen etiikka ja normit
2. Tutkijan tieteenfilosofiset taustaoletukset

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 6.3.2014
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset
Vastaa toiseen kysymykseen:
1. Teorian ja käsitteiden merkitys tutkimuksessa?
2. Analyysin merkitys tutkimuksessa?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 13.10.2014
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset
Vastaa toiseen:
1. Aiheen ideointi osana tutkimusprosessia
2. Tieteentekemisen etiikka ja normit

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 10.11.2014
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset
VASTAA TOISEEN:
1. Tutkijan tieteenfilosofiset taustasitoumukset
2. Tiedeyhteisön rooli ja merkitys tutkijalle

Tentin tyyppi – Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 20.7.2016
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Tenttikysymykset

Kolme kysymysytä, vastaa vain yhteen.

1) Tutkimuksen tieteenfilosofiset taustaolettamukset
2) Tutkimuksen validiteetti ja reabiliteetti
3) Aiheen ideointi ja rajaus

Tentin tyyppi – Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 25.10.2016
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Tenttikysymykset

Vastaa vain yhteen:

1) Aineiston analyysi ja tulkinta
2) Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen eroja
3) Kirjoittaminen tutkimusprosessin osana

 

HALTVA12 – Johdastus keskeisiin tutkimustyötapoihin A-osa

 

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 1.10.2014
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset
VASTAA KAHTEEN SEURAAVISTA
1. Diskussiainalyysin työvaiheet
2. Mitkä ovat haastettelun haasteet tutkijalle
3. Mitä aineistoja kauppatieteellinen tutkimus voi hyödyntää?
4. Liittyi jotenkin kvalitatiivisen tutkimuksen rajoituksiin

 

HALTVA12 – Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin – B-osa

 

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 10.10.2012
Tentaattori – Timo Keski-Petäjä
Kysymykset:
Vastaa seuraavista KAHTEEN.
a)Haastattelijan ja haastateltavan kohtaaminen haastattelussa
b)Keskustelun rakentuminen haastatteluksi
c)Havainnointitutkimuksen rooli kauppatieteellisessä tutkimuksessa
d)Millaisia aineistoja kauppatieteellinen tutkimus voi hyödyntää?

 

JKKYVP11 – Työhyvinvointi

 

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 19.10.2017
Tentaattori Kirsi Heikkilä-Tammi
Kysymykset

1. Kaikille pakollinen kysymys (luennot): Mitä on työuupumus ja miten se etenee?

Vastaa seuraavista kysymyksistä kahteen kysymykseen:

2. (Lampinen ym. (2013) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus yhteisöllisyydestä työelämässä.) Lampisen ym. artikkelissa esitellään Burroughsin ja Ebyn työelämän henkistä yhteisöllisyyttä kuvaava määritelmä. Esittele määritelmään kuuluvat ulottuvuudet.
3. (Jari Hakanen ym. (2012) Kohti innostuksen spiraaleja.) Määrittele Hakasen ym. pohjalta työn imun käsite ja kuvaile sen ulottuvuudet. Kuvaile myös, millaisia myönteisiä seurauksia työn imulla on havaittu olevan.
4. (Manka M-L. (2012) Työnilo) Selitä Mankan kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli.

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 14.2.2013
Tentaattori – Marja-Liisa Manka
Kysymykset:
Kaikki vastaavat kysymykseen 1. Kysymyksissä 2 ja 3 valitse vaihtoehto a) tai b)

 1. Millaisten teoreettisten/tutkimuksellisten mallien kautta työhyvinvointia on lähestytty? Kuvaa tarkemmin kolmea keskeisintä. (Luennot)
 2. a) Mitä on psykologinen pääoma ja miten sitä voi kehittää? (Teoksesta Manka: Työnilo) b) Miten työterveyshuolto tukee työhyvinvointia? (Oppaasta Manka ym.: Työniloa ja imua; artikkelikäsikirjoituksesta Manka: Työhyvinvoinnin johtaminen)
 3. a) Mitä tarkoitetaan psykologisella sopimuksella? Kuvaile, miten se on muuttumassa. (Teoksessa Pyöriä (toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys) b) Mitä tarkoitetaan vuorovaikutteisella johtamisella? (teoksessa Nuutinen ym.: Vuorovaikutteinen johtajuus eri-ikäisten työssä jatkamisen keinona)

 

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen

Tentin tyyppi: Kirjatentti
Tentin päivämäärä: 20.12.2018 Tentaattori: Kirsi Heikkilä-Tammi Kysymykset: Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti. 1. Kuvaile transformationaalista johtajuutta työhyvinvoinnin näkökulmasta. 2. Loukkaava johtamistyyli ja Laissez-Faire -johtamistyyli. Selitä kiteytetysti a) mitä niillä tarkoitetaan b) miten tutkimuksissa on todettu niiden vaikuttavan työhyvinvointiin c) mikä niiden keskeisin ero on. 3. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. Selitä sen neljä osa-aluetta ja kerro myös kuinka keskeisiä ne ovat työhyvinvoinnin kannalta. (Strateginen hyvinvointi 2016 -tutkimusraportti, Aura ym.) 4. Strateginen malli työhyvinvoinnin kehittämiseen. Selitä sen viisi vaihetta ja kerro mitä niissä voitaisiin tehdä käytännössä. (kirja Well-being: Productivity and Happiness at Work, Robertson & Cooper 2016, luku 9).

 

JKKSTP11 – Strategian perusteet

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 18.4.2013
Tentaattori – Kari Lohivesi
Kysymykset

Vastaa viidestä kysymyksestä neljään. (osa luennoista, osa kirjasta Onnistu strategiassa)
1. Selitä mikä on Porterin analyysi.
2. Miten asiakassegmentointi ja ympäristöanalyysi liittyvät strategian muodostamiseen?
3. Mitä tarkoittavat value creation/value capture? Miten liittyvät arvoketjuihin ja arvoverkostoihin?
4. Lewi Strauss-esimerkki. Mikä on elinkaarimalli ja selitä esimerkin kautta
5. Miten ja millaisilla työkaluilla yritys voi tunnistaa missä vaiheessa toimintaympäristöä ja elinkaarta se on?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 15.4.2014
Tentaattori – Kari Lohivesi
Kysymykset

Vastaa neljään kysymykseen.
1. Strategian toteuttamisen neljä haastetta.
2. Miten asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian ja klassisen kilpailustrategian pääpiirteet eroavat toistaan?
3. Strategiaprosessin pääpiirteet ja miksi ne ovat tärkeitä?
4. Selitä miksi ”liiketoiminnan takana on aina asiakas”.
5. Yrityksen elinkaarimalli strategian näkökulmasta jonkin luennolla käytetyn esimerkin mukaan (tms. mutta elinkaarimallista joka tapauksessa oli kyse).

 

KATTAP11 – Taloustieteen perusteet

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 18.10.2013
Tentaattori – Hannu Laurila
Kysymykset
1. Klassinen malli talouden yleisestä tasapainosta. Rakenna yksinkertainen kokonaistalouden malli mikroteoreettisista osista ja perustele markkinaratkaisun stabiilius ja tehokkuus.

2. Talouden sopeutuminen finanssikriisin. Käytä edellä rakentamaasi mallia ja osoita samalla perustelut seuraaville näkemyksille ja niiden erolle.

3. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö lausuin Taloussanomien haastattelussa mm. seuraavaa: ”Suomella on syytä olla eurokentällä tiukkana ja ajaa markkinakuriin perustuvaa politiikkaa. Ensinnäkin Suomi on hoitanut talousongelmansa itse. Toisekseen Suomi on noudattanut EU:n kasvu- ja vakaussopimusta tarkkaan”.
Keynesiläisesti ajatteleva muotoilisi asian näin: ”Suomella on syytä olla eurokentällä tiukkana ja ajaa markkinakuriin perustuvan politiikan kumoamista. Suomi on hoitanut itsens talousongelmiin noudattamalla EU:n kasvu- ja vakaussopimusta tarkkaan”.

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 24.10.2014
Tentaattori – Laurila Hannu
Kysymykset
1. Talouden kokonaistasapainon mallintaminen
2. Onko raha neutraalia?
3. Paastoaminen vs. elvytys Suomen talouden nykytilassa

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 12.12.2014
Tentaattori – Laurila Hannu
Kysymykset
Talouden kokonaistasapaino ja talouspolitiikka
1. (uus)klassisen mikroteorian,
2. keynesiläisen makroteorian ja
3. edellisiä kehikoita yhdistelevän neokeynesiläisen synteesin mukaan.

 

KATRAP11 – Rahoituksen perusteet

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 27.1.2015
Tentaattori – Jari Kankaanpää
Kysymykset
6 tehtävää, joista jokaisesta maks 6p, eli 6×6=36p

1. Nykyarvoindeksimenetelmä. Selvitä lyhyesti, miten nykyarvoindeksi lasketaan ja millaisissa tilanteissa se on suositeltavin investointilaskentamenetelmä.

2. Lyhytaikaisen rahoituksen osa-alueet. (Kuvio, missä keskiössä kassanhallinta.) Mitä ovat puuttuvat 5 osa-aluetta? Kuvaile 1-3 laiseella, mistä kussakin on kysymys.

3. Option markkinahinta muodostuu perusarvosta ja aika-arvosta. Mitä osaa option arvosta kutsutaan perusarvoksi ja mitä aika-arvoksi? Mitkä tekijät vaikuttavat erityisesti aika-arvoon?

4. Monivalintalaskuja (samoja kuin vanhoissa tenteissä)

5. Annuiteettilaina, sama kuin vanha. Ensimmäinen annuiteetti ja siinä lyhennyksen ja koron osuus.

6. Yritys laskee liikkeelle JVK:n, jonka nimellisarvo 50 000 000. Moodys luokittanut Baa, 2% vuosittainen kuponkikorko:

a) Tuottovaatimus 5%, paljonko yritys saa liikkeellelaskun myötä rahaa käyttöönsä?

b) Luokitus Baa–>Ba. Miten lainan nykyarvo muuttuu oletettavasti? Hyvä vai huono juttu JVK:n haltijoiden kannalta? (joilla ollut velkakirjoja liikkeellelaskusta saakka).

 

POLPOP02 – Valtio-opin johdantokurssi

 

Tentin tyyppi – luentotentti
Tentin päivämäärä – 02.10.2012
Tentaattori – Tapio Raunio
Kysymykset:
Vastaa yhteen seuraavista:

 1. Onko mielestäsi oikein puhua demokratian kriisistä?
 2. Mikä on valtion nykyinen rooli politiikassa?
 3. Kerro, miten puolueet ja puoluepolitiikka ovat muuttuneet toisen maailmansodan jälkeen.

 

KVOI3 – Eurooppaoikeuden erityiskurssi

 

Tentin tyyppi – kirjatentti
Tentin päivämäärä – 8.10.2012
Tentaattori – Pauli Rautiainen
Kysymykset:
Anna oikeudellisesti perustellut vastauksesi seuraaviin kysymyksiin.

 1. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen Euroopan unionissa.
 2. Tavaroiden vapaa liikkuvuus etenkin Cassis de Dijon –tapauksen valossa.
 3. Jäsenvaltioiden vahingonkorvausvastuu.

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 26.3.2013
Tentaattori – Kirsi Heikkilä-Tammi
Kysymykset:
Kaikki vastaavat kysymykseen 1. Kysymyksissä 2 ja 3 valitse vaihtoehto a) tai b)

 1. MMinkälaista on tulevaisuuden työ luentojen mukaan. (Luennot)
 2. a) Mitä on psykologinen pääoma ja miten sitä voi kehittää? (Teoksesta Manka: Työnilo) b) Miten työterveyshuolto tukee työhyvinvointia? (Oppaasta Manka ym.: Työniloa ja imua; artikkelikäsikirjoituksesta Manka: Työhyvinvoinnin johtaminen)
 3. a) Mitä tarkoitetaan psykologisella sopimuksella? Kuvaile, miten se on muuttumassa. (Teoksessa Pyöriä (toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys) b) Mitä tarkoitetaan vuorovaikutteisella johtamisella? (teoksessa Nuutinen ym.: Vuorovaikutteinen johtajuus eri-ikäisten työssä jatkamisen keinona)

 

KATLAS13 – Tilintarkastus II

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 4.12.2013
Tentaattori – Eve Metsäranta
Kysymykset

 1. Mitä erityisvaatimuksia liittyy pörssinoteeratun julkisen osakeyhtiön tilintarkastukseen?
 2. Mitä tilintarkastusevidenssillä tarkoitetaan?
 3. Tilintarkastusdokumentaatio.
 4. Mitä tarkoitetaan olennaisuudella tilintarkastuksessa? Millainen on olennaisuuden suhde tilintarkastusriskiin?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 8.12.2014
Tentaattori – Pyry Mäkinen
Kysymykset
1. Mitä toiminnan jatkuvuutta koskevalla oletuksella tarkoitetaan ja mitä velvollisuuksia tilintarkastajalla on toiminnan jatkuvuutta koskevaan oletukseen liittyen?

2. Olennaisuuden käsite tilintarkastuksessa. Millainen on olennaisuuden suhde tilintarkastusriskiin?

3. Milloin tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksessaan seuraavat mukautukset:
a) ehdollinen lausunto
b) kielteinen lausunto
c) lausunnon antamatta jättäminen

4. Kontrollien testaaminen: milloin tilintarkastajan oletetaan testaavan kontrolleja? Mikä on kontrollien testaamisen tavoitteena? Kuinka usein kontrollit tulee tarkastaa?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 13.1.2014
Tentaattori – Eve Metsäranta
Kysymykset
1. Kansainvälisten tilintarkastusalan standardien suhtautuminen ATK-avusteiseen tilintarkastukseen. (max 6p)

2. Kontrollien testaaminen. Milloin tilintarkastajan oletetaan testaavan kontrolleja? Mikä on testaamisen tavoitteena? Kuinka usein kontrollit tulee tarkistaa? (max 6p)

3.
a) Milloin tilintarkastaja antaa lausuntoja rekisteriviranomaisille? (max 2p)
b) Mikä on rekisteriviranomaisille annettavien lausuntojen merkitys? (max 2p)
c) Mikä on tilintarkastajan lausunnon merkitys sulautumis- ja jakautumissuunnitelman yhteydessä? (max 2p)

4. Tulevaisuutta koskevan taloudellisen informaation tarkastamisen erityispiirteet? (max 6p)

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 4.12.2013
Tentaattori – Eve Metsäranta
Kysymykset

1. Mitä erityisvaatimuksia liittyy pörssinoteeratun julkisen osakeyhtiön tilintarkastukseen?
2. Mitä tilintarkastusevidenssillä tarkoitetaan?
3. Tilintarkastusdokumentaatio.
4. Mitä tarkoitetaan olennaisuudella tilintarkastuksessa? Millainen on olennaisuuden suhde tilintarkastusriskiin?

 

KATLAS20 – Tilinpäätösanalyysi

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 10.6.2015
Tentaattori – Lili Kihn
Kysymykset

 1. Sekä luennoilla että Yritystutkimusneuvottelukunnan oppaassa on käsitelty kuutta osakekohtaista tunnuslukua. a) Mitkä ne ovat ja b) mitä ne kertovat. Vastaa annettuun tilaan.
 2. 2. Mitkä ovat suomalaisen käytännön (FAS) mukaiset taseen oikaisut?
 3. 3. Mitä ongelmia tilinpäätösanalyysin laadukkuuteen sisältyy Revsinen, Collinsin ja Johnsonin kirjan sekä luentojen mukaan?
 4. 4. Kuka tarvitsee tilinpäätösanalyysiä ja millä tavoin (anna esimerkkejä) Kallunkin, Lanton & Sahlströmin (2008) kirjan Tilinpäätösanalyysi IFRS-maailmassa mukaan?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 29.4.2014
Tentaattori – Lili Kihn
Kysymykset
1. Vastaa alla annettuun tilaan mitä termiä seuraavat määritelmät tai kaavat kuvaavat?
a) Kyky selviytyä maksuvelvoitteista joka hetki
b) Liiketulos + Poistot + Arvonalennukset=
c) Nettotulos/Oikaistu oma pääoma keskim. tilikaudella=
d) Oikaistu oma pääoma/(Oikaistun taseen loppusumma – saadut lyhyt- ja pitkäaikaiset ennakot)=
e) 365 x (myyntisaamiset + sisäiset saamiset)/Liikevaihto=
f) Kertoo, miten yritys on pystynyt selviytymään juoksevista maksuistaan tilikauden aikana.
2. Selitä luentojen pohjalta tunnuslukujen väliseen riippuvuuteen liittyen miten taloudellisen suorituskyvyn perustekijää riippuvat toisistaan.
3. Revsine, Collins ja Johnson esittelevät kirjansa luvussa 5 kolme taloudellisen analyysin työkalua (three financial analysis tools)
-listaa ne
-määrittele ne
-mainitse mihin kutakin käytetään
4. Kerro Danske Bank Oyj:n vierailuluennon pohjalta seuraavista asioista.
-taloudelliset kovenantit
-informaation laadun osa-alueet

 

KATYVA13 – Vero-oikeuden perusteet

 

Tentin tyyppi: Luentotentti, Kirjatentti
Tentin päivämäärä – 22.6.2017
Tentaattori – Matti Urpilainen
Kysymykset

 1. Veropolitiikka: Verojärjestelmän oikeusvarmuus ja ennustettavuus.
 2. Johdatus Suomen verojärjestelmään: Arvonlisäveron vähennysoikeus ja sen edellytykset.
 3. Johdatus Suomen verojärjestelmään: Miten osakeyhtiön tappioita kohdellaan?
 4. Johdatus Suomen verojärjestelmään: Tuloverotuksen alijäämähyvitys
KATYVA32 – Yhtiöoikeus

 

Tentin tyyppi Luentotentti
Tentin päivämäärä 25.10.2017
Tentaattori Veikko Vahtera
Kysymykset

 1. Kielto-oikeus ja sen merkitys avoimessa yhtiössä?
 2. Lunastuslauseke ja sen fuktiot?
 3. SVOP, sen muodostuminen, varojenjako svopista ja varojenjaon rajoitukset?
 4. CASE-tehtävä, Annettut tiedot: Osakkeen omistaja R aikoo moittia yhtiökokouksen päätöksiä, koska pitää niitä OYL:län vastaisina. Yhtiön toimitusjohtaja M on hyvä ystäväsi ja pyytää apuasi. Pohdi ovatko päätökset osakeyhtiölain mukaisia/vastaisia. Yhtiössä on:
 • 100 A osaketta, 2 ääntä per osake
 • 100 B osaketta, 1 ääni per osake.

Yhtiökokouksessa paikalla on 95 B osakkeen edustajaa ja 60 A osakkeen edustajaa.

a) Yhtiökokous teki päätöksen yhtiön toimialan muuttamisesta, sitä kannatti 60 A osaketta ja 60 B osaketta

b) Yhtiökokous päätti yksimielisesti (kannatti 60 A osaketta ja 95 B osaketta), että yhtiöjärjestykseen otetaan suostumuslauseke

c) Mikäli osakkeenomistaja R aikoo moitti yhtiökokouksen päätöksiä, missä ajassa hänen tulisi tämä tehdä?

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 21.10.2015
Tentaattori – Veikko Vahtera
Kysymykset

 1. Yhtiömiehen hallintovaltuus ja siitä sopiminen kommandiittiyhtiössä.
 2. Yhdenvertaisuusperiaate OYL 1:7§ mukaan?
 3. SVOP rahasto; mistä se koostuu ja miten siitä voidaan jakaa varoja ja mitkä tekijät rajoittavat varojen jakoa.
 4. CASE, jossa tuli pohtia yhtiökokouksen päätösten oikeellisuutta a) kun haluttiin muuttaa yhtiön toimialamääräys yleistoimialaksi b) kun haluttiin ottaa lunastusehto yhtiön toisen osakelajin osakkeisiin. C)-kohdassa tiedusteltiin, missä ajassa osakkeenomistajan on valitettava virheellisenä pitämästään yhtiökokouksen päätöksestä.

 

KATYVA33 – Kilpailuoikeus

 

Tentin tyyppi –
Tentin päivämäärä – 6.5.2013
Tentaattori – Pertti Virtanen
Kysymykset:

 1. Missä tilanteissa kilpailua rajoittava yhteistyö on sallittua?
 2. Saalistushinnoittelu
 3. Alennukset määräävän markkina-aseman väärinkäyttötapana
 4. Kauppavaikutus ja kilpailuvaikutus

 

KATYVA34 – Pankkioikeus

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 28.10.2014
Tentaattori – Risto Väntsi
Kysymykset
1. (15 kpl oikein-väärin -väittämiä)

2. a) Mitkä ovat saatavan lakkaamistavat (0-5 p)
b) Kuittaus saatavan lakkaamistapana (0-2 p)

3. Maksuhäiriömerkinnän poistaminen (0-3 p)

Tentin tyyppi – Luentotentti
Tentin päivämäärä – 29.10.2013
Tentaattori – Väntsi
Kysymykset:

  kys 1 ja 2 Väntsi (maks 1 sivu per kysymys), kys 3 Vahtera (maks 2 sivua).

 1. Jälkitakaus
 2. Luoton ennenaikainen eräännyttämine (ennen eräpäivää)
 3. Yksityshenkilön velkajärjestelyn toteuttamistavat

 

KATYVA35 – Rahoitusoikeus

 

Tentin tyyppi
Tentin päivämäärä – 17.7.2014
Tentaattori – Janne Ruohonen
Kysymykset
1. Tiedon julkistamisen lykkääminen (200 sanaa, 10 pistettä).
2. Tilinpäätöstiedote ja sen julkistaminen (120 sanaa, 5 pistettä).
3. Osakkenomistamisen suurimmat riskitekijät arvopaperimarkkinoilla (120 sanaa, 10 pistettä).
4. Finanssipalvelut ja vertaileva markkinointi, juridinen näkökulma (200 sanaa, 10 pistettä).