Strategia

Unelmien Staabi 2020

Toiminnan tarkoitus

Staabi on Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelijoiden järjestö, joka valvoo
hallintotieteilijöiden etua ja jonka toimintaan jokainen jäsen voi osallistua yhteisöllisen
ilmapiirin ja monipuolisten tapahtumien ansiosta.

Arvot

● Avoimuus
● Vastuullisuus
● Yhdenvertaisuus
● Yhteisöllisyys

Strategiset päämäärät

● Staabi ajaa jäsentensä etua niin yliopistossa kuin yliopiston ulkopuolella
● Staabin talous ja hallinto luovat vakaan pohjan yhdistyksen toiminnalle
● Staabi muodostaa yhteisön, johon kaikki jäsenet tuntevat kuuluvansa

Tavoitteet

Edunvalvonta

● Staabin jäsenten opinnot ovat sujuvia ja opiskelijoiden näkökulma tuodaan esiin
yliopiston hallinnossa
● Staabin jäsenille tarjotaan opintojen aikana kattavasti tietoa työelämästä sekä
edistetään jäsenistön työllistymismahdollisuuksia
● Hallintotieteiden asema on hyvä ja tunnettu yhdistyvässä Tampereen yliopistossa,
Tampereella sekä valtakunnallisesti

Vakaus

● Staabin talous on vakaalla pohjalla ja toiminnan rahoitus perustuu useisiin
säännöllisiin tulonlähteisiin
● Yhdistyksen hallituksen jäsenten sekä muiden toimijoiden keskinäiset tehtävänjaot ja
vastuut määritellään tarkasti

● Staabin toimintaa ohjaavat säännöllisesti päivitettävät dokumentit, joiden sisältämien
tavoitteiden toteutumista seurataan

Yhteisöllisyys

● Staabi tarjoaa monipuolista toimintaa jäsenille, joilla on erilaisia kiinnostuksen
kohteita
● Opintojen ja elämän eri vaiheissa olevien opiskelijoiden tarpeet huomioidaan
● Staabissa on yleinen tervetullut ilmapiiri, joka kannustaa kaikkia osallistumaan
toimintaan
● Staabilla on yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat jäsenistölle etuja.

Keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi

Edunvalvonta

● Luodaan kanavia, joissa opiskelijat voivat tuoda ilmi opintojen epäkohtia
● Kannustetaan jäsenistöä hakemaan hallinnon opiskelijaedustajapaikkoja ja luodaan
Staabiin koulutuspolitiikasta kiinnostuneiden verkosto
● Luodaan jatkuva, kynnyksetön yhteydenpitotapa opiskelijoiden ja henkilökunnan
välille
● Tehdään lukiovierailuita järjestelmällisesti ja vakiinnutetaan abitiimin toiminta
● Tehdään yhteistyöstä organisaatioiden kanssa järjestelmällisempää. Kartoitetaan
organisaatiot, joihin hallintotieteilijät ovat työllistyneet, ja panostetaan yhteistyöhön
erityisesti näiden kanssa.

Vakaus

● Tehdään selvitys vaihtoehtoisista tulonlähteistä (esim. yritysyhteistyö, vuosittainen
jäsenmaksu, iso poikkitieteellinen tapahtuma, valmennuskurssi)
● Laaditaan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma
● Jaostojen ja toimihenkilöiden toiminta vakiinnutetaan ja niissä toimimisesta tehdään
houkuttelevaa
● Säännöllisesti päivitettävä strategia ohjaa toimintasuunnitelmaa vuosittain
● Toimintasuunnitelmassa on oma osionsa jatkuvalle toiminnalle ja vuosikohtaisille
tavoitteille. Jäsenistöä osallistetaan toimintasuunnitelman suunnittelussa.
● Toimintakertomuksessa on oma osansa hallinnon ja talouden yleiskuvaukselle sekä
yksityiskohtaisemmalle vuosikertomukselle

Yhteisöllisyys

● Panostetaan fuksiviikkoihin ryhmäyttämällä opiskelijat oman vuositasonsa
opiskelijoiden kesken sekä tutustuttamalla fukseja myös vanhempiin opiskelijoihin
● Lisätään poikkitieteellisten tapahtumien määrää
● Kehitetään Staabille oma suuri poikkitieteellinen tapahtuma
● Järjestetään monipuolisesti tapahtumia huomioiden jäsenistön erilaiset kiinnostuksen
kohteet (esim. etkot, liikuntatapahtumat, kulttuuri jne)
● Lisätään tapahtumiin alkoholittomia vaihtoehtoja
● Järjestetään kaikille avoimia tapahtumien suunnittelutilaisuuksia
● Kartoitetaan mahdollisuudet oman tilan hankkimiselle
● Järjestetään tapahtumia ympäri lukuvuoden