JKY


Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry on keväällä 2011 perustettu kaikkien johtamiskorkeakoulun opiskelijoiden yhteinen kattojärjestö. Johtamiskorkeakoulun ylioppilaiden varsinaisia jäseniä ovat johtamiskorkeakoulun kolme suurta ainejärjestöä: Boomi ry (kauppatieteet), Iltakoulu ry (politiikan tutkimus) ja Staabi ry (hallintotieteet).

JKY pyrkii johtamiskorkeakoulun ainejärjestöjen ja sitä kautta kaikkien opiskelijoiden yhteenliittymänä varmistamaan, että menneiden uudistusten ja tulevien muutosten suunnittelemisessa sekä toteuttamisessa otetaan huomioon muutosten vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskeluun. JKY:llä on kolmen ainejärjestön yhteenliittymänä parempi mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoita koskeviin päätöksiin kuin yksittäisillä ainejärjestöillä. Johtamiskorkeakoulun ylioppilaiden toimintaa pyörittää hallitus, johon valitaan ja jossa tälläkin hetkellä toimii edustajia laajasti eri ainejärjestöistä ja kaikista kolmesta tutkinto-ohjelmasta.

JKY keskittyy toiminnassaan johtamiskorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvontaan. Tavoitteena on tunnistaa, selvittää ja ratkaista opiskelijoita koskevia ongelmia ja epäselvyyksiä Johtamiskorkeakoulussa ja myös yliopistossa laajemminkin. JKY keskittää huomionsa johtamiskorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvontaan ottamalla kantaa suunniteltaviin asioihin – johtamiskorkeakoulun rakenteisiin, tutkinto-ohjelmien muotoon, opetusohjelmiin, kurssitarjontaan jne. –, seuraamalla muutosten suunnittelua ja osallistumalla tähän mahdollisimman vahvasti myös itse. JKY on vahvasti mukana esimerkiksi johtamiskorkeakoulun johtokunnan opiskelijajäsenten valinnassa, opintokäytänteiden uudistukissa ja arvioinneissa, henkilökunnan ja opiskelijoiden välisten suhteiden kehittämisessä ja opiskelijapalautteen välittämisessä yksikön päätöksenteossa. JKY pyrkii tuomaan johtamiskorkeakoulun opiskelijoita yhteen ja ylläpitämään jatkuvaa keskustelua opiskelijoiden kesken yksikössä meneillään olevista asioista.

Koska JKY:n pääasiallinen tehtävä on toimia nimenomaan koulutuspolitiikan ja muunkin edunvalvonnan puolella, näkyvyys riviopiskelijalle voi olla varsin vähäistä. Edunvalvonnan ohella JKY:n toinen tehtävä on johtamiskorkeakoulun ainejärjestöjen ja opiskelijoiden välisen yhteisöllisyyden tukeminen ja parantaminen. Yhteisöllisyyttä pyritään yhteisen edunvalvonnan ohella vahvistamaan yhteisillä tapahtumilla, joita JKY järjestää joko yksin tai yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Esimerkkeinä kuluneiden vuosien onnistuneista tapahtumista toimivat esimerkiksi sitsit, puistofutisturnaus ja totta kai Johtajuussymposium. Lisäksi JKY koordinoi yhdessä ainejärjestöjen kanssa koko yksikön kansainvälisten opiskelijoiden tuutoritoimintaa ja tiedottaa aktiivisesti JKK:n opiskelijoille tärkeistä asioista, muun muassa oman sähköpostilistan kautta.

Lisätietoja:

www.jkyry.fi
jky-hallitus(at)uta.fi